مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های مهندسی برق ، الکترونیک ‌، مکاترونیک و مهندسی پزشکی

FARHAD KHANEHSHENAS

فرهاد خانه شناس / کارشناس مهندسی برق الکترونیک / کارشناس ارشد مهندسی مکاترونیک /
ورود به بخش جدول تعرفه های تبلیغات ASM شرکت